Erb Kurima


 

 

Rada školy pri MŠ Kurima

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pri materskej škole Kurima bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z .z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Na svoje zasadnutia podľa potreby prizýva RŠ riaditeľku MŠ, a iných hostí. Rada školy sa stretáva najmenej štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Volí sa na obdobie štyroch rokov. Rada školy v aktuálnom zložení je platná od 30. 03. 2016. 

Členovia Rady školy sú: 

Predseda:
Mgr. Monika Moravcová, zástupca rodičov

Členovia:

Mgr. Mária Varholová, zástupca rodičov
Adriana Žatkovičová, zástupca pedagogických zamestnancov
Eva Repková, zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Peter Minčák, zástupca obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti