Erb Kurima


 

 

Poplatky v našej materskej škole

Poplatky za stravu

Desiata 0,34€

Obed 0,80€

Olovrant 0,23€

Celodenná strava 1,37€

 

Úhrada poplatkov za dochádzku

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením obce /VZN/.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZN č. 7/2012 povinný prispievať sumou:
za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ 6 eur mesačne pre jedno nezaopatrené dieťa, 4 eur za poldenný pobyt v MŠ.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Od povinnosti príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, ak: - má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, Ďalšie podmienky uhrádzania povinného príspevku určuje VZN obce Kurima č. 7/2012.

Deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi je znížený príspevok na polovicu, ak o to požiadali a doložili doklad, že sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi.


 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti