Erb Kurima


 

 

Vitajte na našej stránke

 

Milí rodičia

oznamujem Vám, že naša materská škola počas Veľkonočných sviatkov bude
Zatvorená

t.j. od: 06. 04. 2023 /Štvrtok/
do: 11.04.2023 /Utorok/

vyučovanie začne dňa 12. 04. 2023 /streda/


Kolektív materskej školy Vám praje veselé veľkonočné sviatky v kruhu svojej rodiny a priateľov.
Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Materská škola Kurima, Nižná 11, 08612 Kurima

Zápis deti do materskej školy
na školský rok 2023/2024

Riaditeľka  materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
prijíma  žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Kurima.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa budú podávať od 1.mája 2023 do 31. mája 2023 s tým, že

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže rodič: 

  • Osobne
  • Poštou na adresu materskej školy
  • E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

Podmienky prijatia detí:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
  • Prednostne prijímame deti s odloženou školskou dochádzkou.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Tlačivo – žiadosť o prijatie tu...

Sankovačka a karneval
Foto karnevalFoto Sankovačka

Viac fotiek tu...

Vianočná kapustnica

Mikulaš

Viac fotiek vo fotogalerií...

Aj u nás bol Mikuláš

Mikulaš

Viac fotiek vo fotogalerií...

Oznam
pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Oznam

Vážení rodičia!
Vzhľadom na neustály rast energie a potravín Vám oznamujeme, že od 1. 9. 2022 dochádza k zvýšeniu stravnej jednotky podľa už schváleného Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 16. 7. 2022.

Desiata- 0,38 €
Obed- 0,90 €
Olovrant- 0,26€
Spolu na deň 1,54€

Výška stravnej jednotky je určená na základe finančných pásiem na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

Emília Vujčíková
vedúca ŠJ

Oznam!

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie
od 01.09.2022 do 31.12.2022.

Upozorňujeme rodičov, že od 1.7.2022 nadobudol platnosť zákon o dotáciách
Viac informácií tu

Nakoľko už nie je možné poberať daňový bonus na dieťa a zároveň dotáciu na stravu, žiadame rodičov predškolákov (deti plniace od 1.9.2022 povinné predprimárne vzdelávanie) o neodkladnú informáciu o tom, či poberáte od 1.7.2022 daňový bonus .

Nové tlačivo - Čestné vyhlásenie(tu klik)
(o nepoberaní daňového bonusu) od 1.septembra 2022 je potrebné podať vo svojej materskej škole.

Zelená otvoreným školam
v školskom roku 2022/2023

Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie.

Ikona odfViac informácií tu..

 

Aj my sme sa podieľali na veľkonočnej výzdobe v centre našej obce

Výzdoba obceVeľkonočná výzdoba

Viac fotiek vo fotogalerií klik...

Pridali sme nové foto do fotogalérie

Tu je link...Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti