Erb Kurima


 

 

Vitajte na našej stránke

 

Materská škola Kurima, Nižná 11,
08612 Kurima

Zápis deti do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľka materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijíma žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Kurima.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa budú podávať
od 1.mája 2024 do 31. mája 2024
s tým, že:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže rodič:

  • Osobne
  • Poštou na adresu materskej školy
  • E-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva
    prostredníctvom e-mailu na mskurima@gmail.com

Podmienky prijatia detí:

  • Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • Prednostne prijímame deti s odloženou školskou dochádzkou.
  • Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2024.

Ikona odfTlačivo - žiadosť o prijatie dieťaťa tu..

 

Mgr. Lenka Vagaská
riaditeľka materskej školy

Návšteva v knižnici

Karneval

Viac fotiek tu...

Filipove dobrodružstvá
dopravná výchova

Starí rodičia

Viac fotiek tu...

Vianočná akadémia

Starí rodičia

Viac fotiek tu...

Vystupenie pre dedka a babku

Starí rodičia

Viac fotiek tu...

Jeseničkovia

Viac fotiek tu...

Posvätenie našej škôlky

Viac fotiek tu...

Sankovačka a karneval
Foto karnevalFoto Sankovačka

Viac fotiek tu...

Vianočná kapustnica

Mikulaš

Viac fotiek vo fotogalerií...

Aj u nás bol Mikuláš

Mikulaš

Viac fotiek vo fotogalerií...

Oznam

Vážení rodičia!
Vzhľadom na neustály rast energie a potravín Vám oznamujeme, že od 1. 9. 2022 dochádza k zvýšeniu stravnej jednotky podľa už schváleného Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 16. 7. 2022.

Desiata- 0,40 €
Obed- 1,00 €
Olovrant- 0,30€
Spolu na deň 1,70€

Výška stravnej jednotky je určená na základe finančných pásiem na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

Emília Vujčíková
vedúca ŠJ

Oznam!

Zmeny v dotáciách na stravu od 01.07.2022 a pri predkladaní podkladov na poskytnutie dotácie
od 01.09.2022 do 31.12.2022.

Upozorňujeme rodičov, že od 1.7.2022 nadobudol platnosť zákon o dotáciách
Viac informácií tu

Nakoľko už nie je možné poberať daňový bonus na dieťa a zároveň dotáciu na stravu, žiadame rodičov predškolákov (deti plniace od 1.9.2022 povinné predprimárne vzdelávanie) o neodkladnú informáciu o tom, či poberáte od 1.7.2022 daňový bonus .

Nové tlačivo - Čestné vyhlásenie(tu klik)
(o nepoberaní daňového bonusu) od 1.septembra 2022 je potrebné podať vo svojej materskej škole.

Aj my sme sa podieľali na veľkonočnej výzdobe v centre našej obce

Výzdoba obceVeľkonočná výzdoba

Viac fotiek vo fotogalerií klik...

Pridali sme nové foto do fotogalérie

Tu je link...Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti