Erb Kurima


 

 

Školský poriadok
Materská škola Kurima

 

Školský poriadok Materskej školy je vypracovaný podľa zákona č. 245 z roku 2008, podľa vyhlášky č.306 Ministerstva školstva SR z 23.júla 2008 , a vyhlášky 308 z 15. 07. 2009 o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy Kurima.

1.  CHARAKTERISTIKA  MATERSKEJ  ŠKOLY

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED O - predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

Materská škola je 2 triedna. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj  poldennú výchovu a vzdelávanie.

Materská škola je umiestnená v účelovej  jednopodlažnej budove.
Prízemie:    -  vstupná chodba spojená so šatňou
-   herňa č. 1 
-   chodba a šatňa
-   spálňa,
-  umyváreň
-  miestnosť pre pedagogický personál
Na prízemí sa nachádza jedáleň spoločná pre obidve triedy
V suteréne je kotolňa.
1. poschodie:  - chodba spojená so šatňou
                        -  herňa č. 1
-  spálňa
-  umyváreň
-  riaditeľňa

Školský dvor je zatrávnený, s pieskoviskom, kolotočomi,  preliezkami a šmýkalkou.

2. PREVÁDZKA  A VNÚTORNÝ REŽIM MATERSKEJ  ŠKOLY

 2.1 Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7,00 do 17,00 hod.

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Lenka Vagaská
Konzultačné  hodiny: denne od 12,00 do 13, 00 hod., príp. podľa predchádzajúceho dohovoru

Vedúca školskej jedálne: Emília Vujčíková
Konzultačné hodiny : denne od 8,00 hod. do 10,00 hod. príp. podľa dohovoru.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi na 1. Rodičovskom združení, následne bude  prerokovaná na každom prvom RZ príslušného šk. roka a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy.
Dodatočné úpravy budú riešené prílohami Školského poriadku.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená dva mesiace. V tomto období podľa dispozície riaditeľa materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenku,  náhradné voľno.

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka oznamom dva mesiace vopred.

V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude vopred písomne prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa. To sa týka aj jesenných,  jarných  a veľkonočných prázdnin.

 

 

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Kurima
Nižná 11
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 73 911 16

E-mail:
mskurima@gmail.com

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do: 8:00 hod.
0903624758

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Počitadlo návštevnosti